จุดจําหน่าย / LOCATIONS

1 เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 4  หน้าร้าน Big Camera

2 เอ็มโพเลี่ยม ชั้น 2 หน้าช้อบ Puma